މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މ. ދިމްޔާތު

ރާއްޖޭގެ އަށް ވަނަ ރައީސް، ރައީސް މުއިއްޒަކީ ގައުމީ ހިދުމަތުގައި 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި، ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ގެދޮރުވެރިކަމުގެ 200 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގައި މެނޭޖްމެންޓް ދާއިރާގައި 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ޕީއެމްޕީ، ޕްރިންސް2 ސެޓިފައިޑް ޕްރޮޖެޓް މެނޭޖަރެކެވެ. ޕީއެންސީގެ ވެސް ރައީސް ކަން ކުރައްވަވާ ރައީސް މުއިއްޒު ހާއްސަވެ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ސިވިލްއިންޖިނިއަރިން ގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ވިޒަނަރީ ލީޑަރެކެވެ.

މަތީ ފަންތީގެ މަގާމުތަކާ ލީޑާޝިޕް ރޯލްސް

ލީޑަޝިޕާއި މެނެޖީރިއަލް, ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ

ތައުލީމީ ބެކްގްރައުންޑް

މިހާރު

އިންތިހާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 2023

2019 - 2023

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު

2015 - 2018

އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކުގެ ރާއްޖޭގެ ގަވަރުނަރު

2015 - 2018

ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ބޯޑު މެމްބަރު، ދިވެހި ސަރުކާރު

2016

މޯލްޑިވްސް ޗައިނާ ކަލްޗްރަލް އެންޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ރައީސް

2014 - 2018

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލައެންސްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު

2011 - 2013

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

2008 - 2010

އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް އޮފް މޯލްޑިވިއަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން އިން ޔޫކޭގެ ޗެއާޕާސަން

2007 - 2008

މޯލްޑިވިއަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން އިން ޔޫކޭގެ ޗެއާޕާސަން

1994

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް ޕްރިފެކްޓް، މާލެ