ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް (ސީއައިއެފް) ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ، މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ މޮޑަރޭޓް ކޮށްދެއްވީ ނޫރެއިން ޖަނާހު އެވެ.

މީޑިއަމް އިވެންޓްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމްގެ މޮޑަރޭޓަރު މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހުގެ ދަރިކަނބަލުން ނޫރެއިން ޖަނާހު -- މީޑިއަމް އިވެންޓްސް
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް: އި ފޯރަމްގައި ގިނަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.