ކްލަބް މޯލްޑިވެސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއަކީ 2005 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ އެކެވެ. އެ ކްލަބުން ރާއްޖޭގައި ފުޓްސަލް މުބާރަތްތައް ބާއްވާތާ އަހަރުތައްވެފައި ވެއެވެ.

ކްލަބް މޯލްޑިވެސްގެ މި އަހަރުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގުވުމަށް ފަހު އެގްރިމެންޓް ހަވާލު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ދިރާގު

ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ބާއްވާ ކްލަބެވެ. އެ މުބާރާތްތައް ބާއްވަނީ ފުޓްސަލް ތަރައްގީކޮށް ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާ ކުރުމާއެކު ފުޓްސަލް  ކުރިއަރުވާށެވެ.

ކްލަބްމޯލްޑިވްސް އިން ދިރާގާއެކު ހެދި ޕާޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއިން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މުބާރާތެއް ބާއްވާނެ އެވެ. 

ޒުވާނުން ބާރުވެރިކޮށް އަދި ކުޅިވަރާއި އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަރުވާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދީ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ދިރާގުން އެހީވެ ދެއެވެ.

ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއަކީ 2005 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ އެކެވެ.  

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.