ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޖަލްސާ

"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ.

"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަފާތެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެން ގޮސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.