ސަލަފުގެ "މިނިވަންކަން" ދަރުސް

ސަލަފުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮތެވެ. ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ.

މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި
މޭ 28، 2023 މާލެ: ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ދަރުހެއް ރޭ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "މިނިވަންކަން" އެވެ. ދަރުސް ދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަހްމަދު ސަމީރެވެ. ރޭގެ އެ ދަރުސް އަޑު އަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. -- އިސްމާއީލް އަަނަސް ، މި

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2023 Mi. All rights reserved.