ނާޒިމަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން: ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ގައެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އިސްމާއީލް އަނަސް | މި

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2023 Mi. All rights reserved.