"މިއާރާ"ގެ އަބާޔާ ވޯޑްރަބުގެ ބައެއް ހެދުންތައް

"މިއާރާ" އޮންލައިން ފިހާރަ އަށް ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ވަދެވޭނެ އެވެ. އަދި 7399333 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅައިގެން އަބާޔާއަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ރީތި އެހައި ހިތްގައިމު ޑިޒައިންތަކާއެކު އަބާޔާގެ އާ ކަލެކްޝަނެއް އޮންލައިން ސްޓޯރު "މިއާރާ" އިން އަނެއްކާވެސް ނެރެފި އެވެ. "މިއާރާ" އިން އަބާޔާގެ އާ ކަލެކްޝަނެއް ނެރުނު އިރު މިހާރު ރީތި އަބާޔާއެއް ހޯދަން ގުޅާލައި އޯޑަރު ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.
އާ ކަލެކްޝަނެއް މިފަހަރު ގެނެސްފައި ވަނީ ވަރަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދައި އެމީީހުން ބޭނުންވާ ސްޓައިލައި ކުލަތަކާއި ޑިޒައިނާއި ބައްޓަންތަކަށް އިސްކަން ދީގެނެވެ.
އިތުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ޒަމާންކޮށް ފަހުގެ ޓްރެންޑަށް ފަރުމާތަކުގެ އަބާޔާތައް މި ކަލަކްޝަނުގައި ވެސް ހިމެނޭ އިރު ވަރަށް ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުން ވެގެން އަބަޔާގެ އެތެރެ ހެދުން، "އިނަ ސްލިޕް" ވެސް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.
ގަޔަށް ލުއި އަދި ލައިގެން އުޅެން ފަސޭހަ އަދި ރާއްޖޭގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ ފޭރާމުގައި ފަހާފައިވާ ރީތި އަބާޔާ ސެޓްތަކުގައި ހެދުމާއި، ޝޯލްއާއެކު ފުލް ސެޓް ހިމެނެ އެވެ.
"މިއާރާ" އިން ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް އޮންލައިން ފިހާރައަކުން ނުލިބޭހާ އަގު ހެޔޮކޮށް އަބަޔާ ހެދުން ލިބޭނެ އެވެ. ހުރިހާ ހެދުންތައް ވެސް ހުންނާނީ އާންމު އަގު ތަކަށްވުރެ ބޮޑު ތަނުން ހެޔޮ ކޮށެވެ.
"މިއާރާ" އިން ބާޒާރަށް ނެރޭ އަބާޔާ ކަލެކްޝަންތަކުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ފެޝަން ޓްރެންޑުތައް ހިމަނައި ހުންނާނީ އަބާޔާއެއްގެ މަގުސަދު ފުރިހަމައަށް ހާސިލުވާނެ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ރީތި ހެދުންތަކަށެވެ.
"މިއާރާ" ގެ އާ އަބަޔާ ކަލެކްޝަނުގައި އަގުތައް އުޅޭނީ 650ރ. އާއި 750ރ. ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުތަކުގަ އެވެ. އިނާ ސްލިޕްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ 300ރ. އަށެވެ. ކަލެކްޝަންގެ ސްޓޮކް ހުސް ވަންދެން ވެސް މި އަގުތަކަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ވިއްކާނެ އެވެ.
އޯޑަރު ކުރެއްވުމުންމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި މާލެ / ހުޅުމާލޭ ބަނދަރުގެ ބޯޓު އޮންނަން ޖެޓީއަށް ވެސް ގެންގޮސް ދޭނެ އެވެ.

ޑެލިވަރީ ގަޑިތަކާއި އޯޑަރު ނެގުން

  •  ރޭގަނޑު: 8:00 އިން 11:00 އަށް
  •  ހުޅުމާލެ، މާލެ، ބޯޓް ފަހަރު
  •  ގުޅާނެ ފޯނު ނަމްބަރު: 7399333

"މިއާރާ" އޮންލައިން ފިހާރައަށް ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ވަދެވޭނެ އެވެ. އަދި 7399333 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅައިގެން އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ. "މިއަރާ" އިން ހެދުން ގަތުމުގެ ކުރީން ހޮޔޮވަރު ކޮށްލަން ފުރުސަތެއް ވެސް ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ އެވެ. އަދި އާ ކަލެކްޝަނެއް ގެނެސްފައި ވަނީ ވަރަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދައި އެމީީހުން ބޭނުންވާ ސްޓައިލައި ކުލަތަކާއި ޑިޒައިނާއި ބައްޓަންތަކަށް އިސްކަން ދީގެނެވެ. 

"މިއާރާ" ގެ އާ އަބަޔާ ކަލެކްޝަނުގައި އަގުތައް އުޅޭނީ 650ރ. އާއި 750ރ. ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުތަކުގަ އެވެ. 

އިނާ ސްލިޕްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ 300ރ. އަށެވެ. ކަލެކްޝަންގެ ސްޓޮކް ހުސް ވަންދެން ވެސް މި އަގުތަކަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ވިއްކާނެ އެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.