ކަނޑު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ވިކާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހަދާ ޕެޓިޝަންގެ އިތުރުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ބޮޑު އެއްވުމެއްވެސް ބާއްވަން ވެސް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ކަނޑައަޅައި ބަހާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދެ އެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ އޮންނަނީ ޕީޕީއެމެވެ. އެ އިއްތިހާދުން ބުނަނީ ރައީސްގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. -- މި

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.