ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގަދަ 100 ވިޔަފާރި ހޮވާ ގޯލްޑް 100

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް، މި އެވޯޑު ދެނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު 100 ކުންފުންޏަށެވެ. މިއީ މި އެވޯޑު ބާއްވާ ހަތް ވަނަ އަހަރެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް: މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ހޮވަން ބާއްވާ ހާއްސަ އިވެންޓެއް ؛ މި އަހަރުގެ އެވޯޑުގައި ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު ލިބުނީ އޭޑީކޭ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ނާޝިދު އަށް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާ އިވެންޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް

"ގޯލްޑް 100" ލިސްޓަކީ ވިޔަފާރިތައް ރޭންކު ކުރާ ލިސްޓެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މިނިވަން މަރުހަލާތަކެއްގެ ތެރެއިން ހޮވައި އެވޯޑް ދޭ ލީޑިން 100 ކުންފުންޏެވެ. ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ "ގޯލްޑް 100" ގެ ގާލާއަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ޗެއާމަނުންނާއި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނާއި ސީއީއޯ އަދި އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެއްތަނަކުން ފެނި ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ވެއެވެ.  

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2023 Mi. All rights reserved.