މެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ ބޮޑު ފޯރަމް ބާއްވައިިފި

މި އިވެންޓުގައި ޕޮލާރިސް ނެވިގޭޓާސް ކުންފުނި އަދި ހަރިމް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތީ ސީސީއޯ ޖާސިމް ޖަނާހު އެވެ.

ޕޮލާރިސް ނެވިގޭޓާސް ކުންފުނި އަދި ހަރިމް ގްރޫޕްގެ ސީސީއޯ ޖާސިމް

ކަނޑު ފަތުރާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުވާލައި މޯލްޑިވްސް މެރިން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް ބާއްވައިފި އެވެ. 

ކަނޑުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ބައިވެރި މި އިވެންޓަކީ ނެޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންބީއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްގެ އެންޑޯސްމަންޓްތަކާއެކު މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އިވެންޓެވެ. 

މި އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި ޓޫރިޒަމް ހިދުމަތްދޭ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. މި ޕެނަލްގައި ޕޮލާރިސް ނެވިގޭޓާސް ކުންފުނި އަދި ހަރިމް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތީ ސީސީއޯ ޖާސިމް ޖަނާހު އެވެ. 

މި ޕެނަލްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖާސިމް ވަނީ މި ސިނާއަތުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ރާއްޖޭގެ މި ސިނާއަތުގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލި އަަޅުއްވާލައްވާފަ އެވެ. އަދި މި ސިނާއަތް ކުރިމަގުގައި ކުރިއަރައިގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވުރެއް އެމަނިކުފާނު ދެއްވި އެވެ. މިގޮތުން މިހާރު ހުރި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށްވެސް ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ. 

މެރިން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް މިއީ ބާއްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ފުރަތަމަ ބޭއްވި ފޯރަމްގައިވެސް އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. މި އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރީ މީޑިއަމް އިވެންޓްސް ކުންފުނިންނެވެ. 

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.