ފޮޓޯއިން | ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަންގައި މާފުށީގެ ހަލަބޮލިކަން

މާފުށީގައި މިހާރު ހުރި ޓޫރިސްޓު އެނދުތަކާއި ހަދަމުންދާ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމާއެކު ޖުމްލަ އެނދުގެ އަދަދު 2،000 އަށް އަރާނެ އެވެ. ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވައިލިނަމަވެސް މި ރަށު ތެރެއިން މާކަބޮޑު ފަޅުކަމެއް ނުފެނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އޮފް ސީޒަން ނުވަތަ ޓޫރިސްޓުން މަދުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ދުވަސްވަރުގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ މެއި އިން ފެށިގެން އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއީ ޔޫރަޕަށް ސަމާ ނުވަތަ ހޫނު މޫސުން އަންނަ ދުވަސްވަރެވެ. މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެވެރެޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ ކަމަށް ދައްކަނީ 4،000 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. މި އަދަދަށް ޓޫރިސްޓުން އައިނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ނުވަތަ ރަށު ޓޫރިޒަމްގެ މައި ރަށް ކަމަށްވާ މާފުށީގެ ރަށުތެރޭން ފެންނަނީ ހަލަބޮލިކަމެވެ. މި ރަށަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 50 އާއި 150 އާ ދެމެދުގެ އެރައިވަލް އޮންނަ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެ އެވެ. މިހާރު މި ރަށުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 30 ޕަސެންޓާއި 60 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގަ އެވެ. 

މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ
މާފުށި ؛ 20، ޖޫން 2024 : ޓޫރިޒަމް އޮފް ސީޒަން ލައްވާލިއިރު ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ ހުރި 60 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | މިރާ

ޓޫރިޒަމްގައި މާފުށީގެ މަގާމު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މަތިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލިފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އެނދުތައް އިތުރުވުން މަތިވުމެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މާފުށިން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 57,5 މިލިއަން ދައްކާފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް ޓެކުހަށް ދެއްކި 13 މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ދައުލަތަށް ދެއްކި ޖުމްލަ ޓެކުހުގެ އަދަދު ހުރީ 93 މިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. 

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.