މާފުށީ އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން

މާފުށީގައި މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގައި ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. މި ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ.

މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާފުށީގައި އީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލުން ؛ މި އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތައް ގެނެސް ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ބޭއްވި އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.