މާފުށީގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ރޮބޯމޭންއާއެކު ބޭއްވި މި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް އޮތެވެ.

މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާމާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް
މާފުށީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ؛ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާނެ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު އޮތް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރީ މާފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.