ހައްޖަށް ދާ މީހުނާ ފޮށި ހަވާލު ކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ހައްޖަށްދާ ހާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙާޖީންގެ ފޮށި ހަވާލުވުން: މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.