ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވިއްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެ - މާލެ ފެރީވެސް އޮތީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު ދެއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ވިއްސާރަކުރާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ވިއްސާރަކުރާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ވިއްސާރަކުރާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މި ދުވަސްވަރަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުތައް ގަދަ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، ވިއްސާރަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަނޑު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މި ދުވަސްވަރަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުތައް ގަދަ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، ވިއްސާރަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަނޑު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މި ދުވަސްވަރަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުތައް ގަދަ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، ވިއްސާރަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަނޑު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރަމުން މިދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުން ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. މިހާރު ބަންގާޅު ކަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރަމުން މިދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުން ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. މިހާރު ބަންގާޅު ކަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރަމުން މިދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުން ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. މިހާރު ބަންގާޅު ކަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރަމުން މިދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުން ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. މިހާރު ބަންގާޅު ކަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރަމުން މިދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުން ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. މިހާރު ބަންގާޅު ކަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރަމުން މިދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުން ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. މިހާރު ބަންގާޅު ކަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެއްގަމު ދަތުރުކުރާ މީހުން ވެސް، ވައިގަދަ ވެގެން ހިނގާފާނެ ހާދިސާއަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެއްގަމު ދަތުރުކުރާ މީހުން ވެސް، ވައިގަދަ ވެގެން ހިނގާފާނެ ހާދިސާއަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެއްގަމު ދަތުރުކުރާ މީހުން ވެސް، ވައިގަދަ ވެގެން ހިނގާފާނެ ހާދިސާއަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެއްގަމު ދަތުރުކުރާ މީހުން ވެސް، ވައިގަދަ ވެގެން ހިނގާފާނެ ހާދިސާއަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގަދައަށް ވިއްސާރަ ކުރަނީ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ ހިސާބުތަކަށެވެ. ވިއްސާރަ އަލިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރަނީ އަންނަ ހުކުރަށް ފަހުއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގަދައަށް ވިއްސާރަ ކުރަނީ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ ހިސާބުތަކަށެވެ. ވިއްސާރަ އަލިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރަނީ އަންނަ ހުކުރަށް ފަހުއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދަށް އޮރެންޖު ސަމާލު ނެރެ ތިން ފަހަރަށް ވަނީ ދަމަހައްޓާފަ އެވެ. އޮރެންޖު ސަމާލަކީ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ދެވަނައަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ދަރަޖައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވިއްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެ - މާލެ ފެރީވެސް އޮތީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު ދެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވިއްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެ - މާލެ ފެރީވެސް އޮތީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު ދެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވިއްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެ - މާލެ ފެރީވެސް އޮތީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު ދެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވިއްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެ - މާލެ ފެރީވެސް އޮތީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު ދެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވިއްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެ - މާލެ ފެރީވެސް އޮތީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު ދެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.