"ހުޅުމާލެ އައިލެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ބްރިޖުތައް ހުޅުވުން

ސައުދީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރުއޫގެ ތެރޭ ހިމެނެނީ ހުޅުމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅުވާލަދޭ ހަތަރު ބްރިޖް ގާއިމްކުރުމާއި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގުޅާލާ ބްރިޖް ގާއިމު ކުރުމެވެ.

އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެސްއެފްޑީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޗެނަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ސުލްތާން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް މަރްޝިދު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.