މާލޭ ބަނދަރުގައި ދެކްރޫޒް ލައިނާ

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 600،000 ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކްރޫޒުލައިނާ ތަކުން އައި މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މާލޭ 1 ނަމްބަރު ފާލަމާ ދިމާލު ބޭރުގައި ދެ ކްރޫޒް ލައިނާ ބަނދަރުކޮށް އޭގެން ދަތުރު ކުރަމުން އައި ފަތުރުވެރިން ދަނީ މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިވަގުތު މާލޭގައި ބަނދަރު ކޮށްފައި އޮތް އެއް ކްރޫޒް ލައިނާއަކީ ކްރިސްޓަލް ސެރެނެޓީ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ބަނދަރުުކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ކްރޫޒް ލައިނާއަކީ އެމްއެސް ދަ ވޯލްޑެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ބަނދަރުުކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ކްރޫޒް ލައިނާ އަކީ އެމްއެސް ދަ ވޯލްޑެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެމްއެސް ދަ ވޯލްޑަކީ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓް ވިއްކާ ކްރޫޒް ލައިނެކެވެ. މި ކްރޫޒް ލައިނާގައި ދާއިމީކޮށް ދިރިިއުޅޭ ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. -- -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ފަތުރުވެރިން މާލެ ފައިބާ ސަރަހައްްދުގައި ޓެންޓް ޖަހާފައި ވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ކްރޫޒްލައިނާތަކުން ފައިބާ ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަޑު ކޮށްއްލައިގެން -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 600،000 ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 600،000 ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 600،000 ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ކްރޫޒް ލައިނާއްކުން ފަތުރުވެރިން މާލެ ފައިބަނީ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ކްރޫޒް ލައިނާތައް ބަނދަރުކޮށް އެއް ދުވަސް ވެފައިވާއިރު ބައެއް ފަތުރުވެރިން ވަނީ މާލޭގައި އެއްރޭ ހޭދަކޮށް އެނބުރި ކްރޫޒް ލައިނާއަށް ގޮސްފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ކްރޫޒް ލައިނާތައް ބަނދަރުކޮށް އެއް ދުވަސް ވެފައިވާއިރު ބައެއް ފަތުރުވެރިން ވަނީ މާލޭގައި އެއްރޭ ހޭދަކޮށް އެނބުރި ކްރޫޒް ލައިނާއަށް ގޮސްފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ފަތުރުވެރިން މާލެ ފައިބާ ސަރަަހައްކީ ބާރުބޮޑު ސަރަހައްދެެއް ކަމުން އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި އެ ސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮއް ޖެހޭ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.