މާލޭގައި އިންތިހާބުގެ ފޯރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޕާޓީތަކުން ބޭނުން ކުރާ ޕޯސްޓަރާއި ބެނާ އަދި ބޯޑުތަކައް ވާދައިގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ގެއްލުންތައ ދެމުންދެ އެވެ. އެއީ އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަމެކެވެ.

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ބާއްވަން ޖެހެނީ މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހު،ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ތާރީހު ރޯދަ މަހުގެ މެދުން ދިމާވާތީ މަޖިލީހުން ވަނީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް އިންތިހާބު ލަސްކޮށްފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ތާރީޙަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑެތި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ތާރީޙަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑެތި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
20ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 21 އޭޕްރީލް 2024 ގައެވެ. އިންތިހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުނުް އަންނައިރު އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
20ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 21 އޭޕްރީލް 2024 ގައެވެ. އިންތިހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުނުް އަންނައިރު އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިދުވަސްވަރު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދަވެ ސަރުކާރި ހިންގާ ކޯލިޝަނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތަކާއި ބެނާތައް ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭގައި ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރާއި ބެނާ އަދި ބޯޑު ހަރުކުރުމުގައި ހުއްދަ ނުނެގުމާއި، ހުއްދަ ނުނަގާ ދަގަނޑު ހޯޅި ޖެހުމުގެ މައްސަލަތްކެއްވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭގައި ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރާއި ބެނާ އަދި ބޯޑު ހަރުކުރުމުގައި ހުއްދަ ނުނެގުމާއި، ހުއްދަ ނުނަގާ ދަގަނޑު ހޯޅި ޖެހުމުގެ މައްސަލަތްކެއްވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ކައިރީ ހަރުކުރާ ބެނާ،ޕޯސްޓަރ އަދި ބޯޑުތައް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ނަގަންޖެހެއެވެ. އަދި އިންތިހާބު ނިމުމުން މިއެއްޗެހި ނެގުމަކީ ކެނޑިޑޫޓުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ކައިރީ ހަރުކުރާ ބެނާ،ޕޯސްޓަރ އަދި ބޯޑުތައް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ނަގަންޖެހެއެވެ. އަދި އިންތިހާބު ނިމުމުން މިއެއްޗެހި ނެގުމަކީ ކެނޑިޑޫޓުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ވޭތުވެ ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދެމި ބެނާތަކުގެ ސަބަބުން ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަށް ބްލޮކްވި ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރިއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ވޭތުވެ ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދެމި ބެނާތަކުގެ ސަބަބުން ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަށް ބްލޮކްވި ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރިއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިއިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ވެސް ޕޯސްޓަރާއި ބެނާ އަދި ބޯޑުތަކައް ދަނީ ގެއްލުން ދެމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތަކާއި ބެނާތައް ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިއިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ވެސް ޕޯސްޓަރާއި ބެނާ އަދި ބޯޑުތަކައް ދަނީ ގެއްލުން ދެމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.