ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ބަންދު

ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރު ގަޑިއަކީ މާލެތެރެ ވަރަށް ހަލަބޮލި ވަގުތެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ބޭރަށް ނުކުންނަ ގަޑިއެކެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އެބަޔަކު އެދުވަހަކު ރޯދަ ކުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ކުރެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަވީރު ގަޑިއަކީ މާލެތެރެ ވަރަށް ހަލަބޮލި ވަގުތެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ބޭރުތެރެއަށް ނުކުންނަ ގަޑިއެކެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އެބަޔަކު އެދުވަހަކު ރޯދަ ކުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ކުރެއެވެ. މާލެ ވަށާ ފިނި ބުރަށް ދުއްވާލަން ނިކުތުމަކީ މިގޮތުން އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ހަރަކާތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރަމަޟާން މަހުގެ ހަވީރު ގަޑިއަކީ މާލެތެރެ ވަރަށް ހަލަބޮލި ވަގުތެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ބޭރުތެރެއަށް ނުކުންނަ ގަޑިއެކެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އެބަޔަކު އެދުވަހަކު ރޯދަ ކުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ކުރެއެވެ. މާލެ ވަށާ ފިނި ބުރަށް ދުއްވާލަން ނިކުތުމަކީ މިގޮތުން އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ހަރަކާތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރަމަޟާން މަހުގެ ހަވީރު ގަޑިއަކީ މާލެތެރެ ވަރަށް ހަލަބޮލި ވަގުތެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ބޭރުތެރެއަށް ނުކުންނަ ގަޑިއެކެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އެބަޔަކު އެދުވަހަކު ރޯދަ ކުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ކުރެއެވެ. މާލެ ވަށާ ފިނި ބުރަށް ދުއްވާލަން ނިކުތުމަކީ މިގޮތުން އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ހަރަކާތެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދަ މަހު އަސްރު ގަޑި ނިމުމާއެކު ތޮށި މައްޗަށާއި އެ ނޫނަަސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދޮށި އަޅައި ނަނު ދޫކޮއްލެވޭ ތަންތަނަށް ގޮސް މަސް ބާނާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދަ މަހު އަސްރު ގަޑި ނިމުމާއެކު ތޮށި މައްޗަށާއި އެ ނޫނަަސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދޮށި އަޅައި ނަނު ދޫކޮއްލެވޭ ތަންތަނަށް ގޮސް މަސް ބާނާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދަ މަހު އަސްރު ގަޑި ނިމުމާއެކު ތޮށި މައްޗަށާއި އެ ނޫނަަސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދޮށި އަޅައި ނަނު ދޫކޮއްލެވޭ ތަންތަނަށް ގޮސް މަސް ބާނާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މަޑިއާ ގުޑި އަރުވަން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކައް އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ރޯދަ މަހު ނިކުމެ އެވެ. މަޑިއެރުވުމަކީ ކުޑަކުދިިންނާއި ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ކުރާ މަޖާ ކަމަކަށް ވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މަޑިއާ ގުޑި އަރުވަން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކައް އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ރޯދަ މަހު ނިކުމެ އެވެ. މަޑިއެރުވުމަކީ ކުޑަކުދިިންނާއި ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ކުރާ މަޖާ ކަމަކަށް ވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މަޑިއާ ގުޑި އަރުވަން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކައް އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ރޯދަ މަހު ނިކުމެ އެވެ. މަޑިއެރުވުމަކީ ކުޑަކުދިިންނާއި ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ކުރާ މަޖާ ކަމަކަށް ވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މަޑިއާ ގުޑި އަރުވަން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކައް އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ރޯދަ މަހު ނިކުމެ އެވެ. މަޑިއެރުވުމަކީ ކުޑަކުދިިންނާއި ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ކުރާ މަޖާ ކަމަކަށް ވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދަަމަހު ހަވީރު ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ގިނަބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދަަމަހު ހަވީރު ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ގިނަބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދަަމަހު ހަވީރު ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ގިނަބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދަަމަހު ހަވީރު ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ގިނަބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދަަމަހު ހަވީރު ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ގިނަބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ފިނި ބުރު ޖެހުމާ އެހެނިހެން ރޯދަ ކުރުކުރުމަށް ނިކުމެ އުޅޭ ފަރާތްތައް ރޯދަވީއްލުމަށް ދަނީ އިރުއޮއްސުމާ ވަރަށް ގާތްވުމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ފިނި ބުރު ޖެހުމާ އެހެނިހެން ރޯދަ ކުރުކުރުމަށް ނިކުމެ އުޅޭ ފަރާތްތައް ރޯދަވީއްލުމަށް ދަނީ އިރުއޮއްސުމާ ވަރަށް ގާތްވުމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ފިނި ބުރު ޖެހުމާ އެހެނިހެން ރޯދަ ކުރުކުރުމަށް ނިކުމެ އުޅޭ ފަރާތްތައް ރޯދަވީއްލުމަށް ދަނީ އިރުއޮއްސުމާ ވަރަށް ގާތްވުމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.