ރޯދައާއެކު މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި

ރޯދައިގެ މި ހިސާބަށް އައި އިރު އާނމު ގޮތެއްގައި ރޯދައާއި ދިމާކޮށް އަގުބޮޑުވާ ގިނަ މުދަލުގެ އަގު ހުރީ ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކުގެ ރޯދަ މަހަ ހިލާފަށް މިއަހަރުގެ މި ރޯދަ މަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު ފެންނަނީ ވަރަށް ފަޅުކޮށް -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
އެހެން އަހަރުތަކުގެ ރޯދަ މަހަ ހިލާފަށް މިއަހަރުގެ މި ރޯދަ މަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު ފެންނަނީ ވަރަށް ފަޅުކޮށް -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
އެހެން އަހަރުތަކުގައި ރޯދަ މަހު ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާ ހަމައަށް ބާޒާރުމަތި ބާރުބޮޑުވި ނަމަވެސް މިއަހަރު އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތައް ހުރީ އެހެން މަސް މަހުގައި ވެސް އޮންނަ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އެހެން އަހަރުތަކުގައި ރޯދަ މަހު ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާ ހަމައަށް ބާޒާރުމަތި ބާރުބޮޑުވި ނަމަވެސް މިއަހަރު އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތައް ހުރީ އެހެން މަސް މަހުގައި ވެސް އޮންނަ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭގެ ލޯކަލްމާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭގެ ލޯކަލްމާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭގެ ލޯކަލްމާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭގެ ލޯކަލްމާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގިނަ ގޮޅިތައްވެސް ހުރީ ވަރަށް ފަޅުކޮށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގިނަ ގޮޅިތައްވެސް ހުރީ ވަރަށް ފަޅުކޮށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގިނަ ގޮޅިތައްވެސް ހުރީ ވަރަށް ފަޅުކޮށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގިނަ ގޮޅިތައްވެސް ހުރީ ވަރަށް ފަޅުކޮށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގިނަ ގޮޅިތައްވެސް ހުރީ ވަރަށް ފަޅުކޮށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަގު އުފުލުނު އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި މިރުސް ހިމެނެއެވެ، -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަގު އުފުލުނު އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި މިރުސް ހިމެނެއެވެ، -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދައިގެ މި ހިސާބަށް އައި އިރު އާނމު ގޮތެއްގައި ރޯދައާއި ދިމާކޮށް އަގުބޮޑުވާ ގިނަ މުދަލުގެ އަގު ހުރީ ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދައިގެ މި ހިސާބަށް އައި އިރު އާނމު ގޮތެއްގައި ރޯދައާއި ދިމާކޮށް އަގުބޮޑުވާ ގިނަ މުދަލުގެ އަގު ހުރީ ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދައިގެ މި ހިސާބަށް އައި އިރު އާނމު ގޮތެއްގައި ރޯދައާއި ދިމާކޮށް އަގުބޮޑުވާ ގިނަ މުދަލުގެ އަގު ހުރީ ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދައިގެ މި ހިސާބަށް އައި އިރު އާނމު ގޮތެއްގައި ރޯދައާއި ދިމާކޮށް އަގުބޮޑުވާ ގިނަ މުދަލުގެ އަގު ހުރީ ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރޯދައިގެ މި ހިސާބަށް އައި އިރު އާނމު ގޮތެއްގައި ރޯދައާއި ދިމާކޮށް އަގުބޮޑުވާ ގިނަ މުދަލުގެ އަގު ހުރީ ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.