ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުން

ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވައިދެއްވީ މި މިނިސްޓާ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް މުޙައްމަދު އަމީނާއި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ އެވެ.

ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވައިދެއްވީ މި މިނިސްޓާ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް މުޙައްމަދު އަމީނާއި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަނދަރާދަ މަގު ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ފަހުމީ
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން.
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަ ރިޓަޔަޑް ބޮރިގޭޑިއަ ޖެނެރަލް އަލީ ޒުހެއިރު. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަމީން . -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ފަހުމީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.