ރޯދައަށް ސާފު ކުރުމުން މާލެވީ ގޮނޑަކަށް

ރޯދައާ ދިމާކޮށް ޕިކަޕް ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކުނި އުކުމުގެ އަގު ބޯޑު ކޮށްފަ އެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުން ކުނި އުކުމުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ ވެމްކޯއިން ކުނި އުކަން ދާ ފަރާތްތަކުގެ ފީއަށް ގަނައި ބަދަލެވެ.

ރޯދަ މަހަށް ގޭތެރެ ސާފު ކުރުމަށް ފަހު އުކާލަން ޖެހޭ ކުނި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މާލޭގެ މަގުތަކަށް އުކަމުންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ގޮނޑުވެފައި ވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ރޯދަ މަހަށް ގޭތެރެ ސާފު ކުރުމަށް ފަހު އުކާލަން ޖެހޭ ކުނި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މާލޭގެ މަގުތަކަށް އުކަމުންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ގޮނޑުވެފައި ވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލެތެރެއަށް އުކާލާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުން ފެށިގެން ފަރުނީޗަރުވެސް ހިމެނެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލެތެރެއަށް އުކާލާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުން ފެށިގެން ފަރުނީޗަރުވެސް ހިމެނެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލެތެރެއަށް އުކާލާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުން ފެށިގެން ފަރުނީޗަރުވެސް ހިމެނެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލެތެރެއަށް އުކާލާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުން ފެށިގެން ފަރުނީޗަރުވެސް ހިމެނެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި މަގު ހިނގާ މީހުނަށް މަގު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ ކުނި އަޅާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި މަގު ހިނގާ މީހުނަށް މަގު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ ކުނި އަޅާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި މަގު ހިނގާ މީހުނަށް މަގު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ ކުނި އަޅާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި މަގު ހިނގާ މީހުނަށް މަގު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ ކުނި އަޅާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ރޯދައާ ދިމާކޮށް ޕިކަޕް ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކުނި އުކުމުގެ އަގު ބޯޑު ކޮށްފަ އެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުން ކުނި އުކުމުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ ވެމްކޯއިން ކުނި އުކަން ދާ ފަރާތްތަކުގެ ފީއަށް ގަނައި ބަދަލެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ރޯދައާ ދިމާކޮށް ޕިކަޕް ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކުނި އުކުމުގެ އަގު ބޯޑު ކޮށްފަ އެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުން ކުނި އުކުމުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ ވެމްކޯއިން ކުނި އުކަން ދާ ފަރާތްތަކުގެ ފީއަށް ގަނައި ބަދަލެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ރޯދައާ ދިމާކޮށް ޕިކަޕް ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކުނި އުކުމުގެ އަގު ބޯޑު ކޮށްފަ އެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުން ކުނި އުކުމުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ ވެމްކޯއިން ކުނި އުކަން ދާ ފަރާތްތަކުގެ ފީއަށް ގަނައި ބަދަލެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މީގެ މަސް ދުވަސް ކުރިން ކުނި ދަތުރެއްގެ އަގު އުޅުނީ 650 ރުފިޔާއާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ނަމަވެސް މިހާރު ކުނި ދަތުރެއްގެ އަގު އުޅެނީ 800 ރފިޔާއިން މަތީގައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މީގެ މަސް ދުވަސް ކުރިން ކުނި ދަތުރެއްގެ އަގު އުޅުނީ 650 ރުފިޔާއާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ނަމަވެސް މިހާރު ކުނި ދަތުރެއްގެ އަގު އުޅެނީ 800 ރފިޔާއިން މަތީގައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މީގެ މަސް ދުވަސް ކުރިން ކުނި ދަތުރެއްގެ އަގު އުޅުނީ 650 ރުފިޔާއާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ނަމަވެސް މިހާރު ކުނި ދަތުރެއްގެ އަގު އުޅެނީ 800 ރފިޔާއިން މަތީގައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ވެމްކޯއިން ކުނި އުކުމުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނަގަމުން ދަނީ ޓަނަކަށް 750 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ވެމްކޯއިން ކުނި އުކުމުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނަގަމުން ދަނީ ޓަނަކަށް 750 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ވެމްކޯއިން ކުނި އުކުމުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނަގަމުން ދަނީ ޓަނަކަށް 750 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މަގުތަކައް ކުނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މަގުތަކައް ކުނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މަގުތަކައް ކުނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ކުނި އަޅާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މައުލޫމާތެއް ހާމަ ކޮއްފައެއް ނުވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އަޅަމުން ދާ ކުނި ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކައް އިތުރުމަންނެވެ، -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް މާލޭ ސިޓީގައި ހައްލު ނުކުރެވިދާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ، -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް މާލޭ ސިޓީގައި ހައްލު ނުކުރެވިދާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ، -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް މާލޭ ސިޓީގައި ހައްލު ނުކުރެވިދާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ، -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.