ދޮންއަދަރާދަ މަގު ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީ

އަމީނީމަގުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ހުރަސް ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ދޮންއަދަރާދަ މަގު، މި އަންނަ ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވާނެ އެވެ.

ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ނުވަތަ މި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގަ އެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މަގު ބަންދުކުރީ މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯގެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން މިވަނީ މިމަގު ޒީނަތްތެރިކޮށްލައި ރީތި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. -- ޔާމިން މުހައްމަދު | މިނޫސް
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ނުވަތަ މި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގަ އެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މަގު ބަންދުކުރީ މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯގެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން މިވަނީ މިމަގު ޒީނަތްތެރިކޮށްލައި ރީތި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. -- ޔާމިން މުހައްމަދު | މިނޫސް
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ނުވަތަ މި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގަ އެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މަގު ބަންދުކުރީ މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯގެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން މިވަނީ މިމަގު ޒީނަތްތެރިކޮށްލައި ރީތި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. -- ޔާމިން މުހައްމަދު | މިނޫސް
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ނުވަތަ މި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގަ އެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މަގު ބަންދުކުރީ މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯގެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން މިވަނީ މިމަގު ޒީނަތްތެރިކޮށްލައި ރީތި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. -- ޔާމިން މުހައްމަދު | މިނޫސް
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ނުވަތަ މި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގަ އެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މަގު ބަންދުކުރީ މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯގެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން މިވަނީ މިމަގު ޒީނަތްތެރިކޮށްލައި ރީތި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. -- ޔާމިން މުހައްމަދު | މިނޫސް
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ނުވަތަ މި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގަ އެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މަގު ބަންދުކުރީ މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯގެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން މިވަނީ މިމަގު ޒީނަތްތެރިކޮށްލައި ރީތި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. -- ޔާމިން މުހައްމަދު | މިނޫސް
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ނުވަތަ މި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގަ އެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މަގު ބަންދުކުރީ މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯގެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން މިވަނީ މިމަގު ޒީނަތްތެރިކޮށްލައި ރީތި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. -- ޔާމިން މުހައްމަދު | މިނޫސް
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ނުވަތަ މި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގަ އެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މަގު ބަންދުކުރީ މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯގެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން މިވަނީ މިމަގު ޒީނަތްތެރިކޮށްލައި ރީތި މަގެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. -- ޔާމިން މުހައްމަދު | މިނޫސް

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.