މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ސިފައިން ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ އެ އިމާރާތުގައި ހުރި އަވަނެއް އޯވަ ހީޓްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ

ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
އަލިފާން ރޫވި ސަރަހައްދުގައި ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރއެއް މަޑުކޮށްލައިގެން . -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދު -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.