މާލެ ސަރަހަށްދުގެ ޕާކިންގެ ދަތިކަން

މާލޭގައި ޕާކް ކުރާ ޖާގަތަކުގައި އެކި ފަރާތްތަލުން ޕެލެޓް ބަހައްޓަ އެވެ. އެ ފަރާތްތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނި ކަމުގައިވި ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވެމުނެއް ނުގެންދެން އެވެ.

މާލޭ ސަރަހަށްދުގެ ޕާކިން ޒޯނުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޕެލެޓާއި ދަގަނޑު ފްރޭމް ބެހެއްޓުމަކީ މާލޭގެ ޕާކިންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކު ކުރާނެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑު މާލޭގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު ސަރަހަށްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި ގުދަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޕާކިންގް ޒޯނުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ޕާކު ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަކީ އާނމުންގެ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކު ކުރާނެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑު މާލޭގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު ސަރަހަށްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި ގުދަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޕާކިންގް ޒޯނުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ޕާކު ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަކީ އާނމުންގެ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކު ކުރާނެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑު މާލޭގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު ސަރަހަށްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި ގުދަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޕާކިންގް ޒޯނުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ޕާކު ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަކީ އާނމުންގެ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ, -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކުކުރުމަށް ހުންނަ ސަރަހަށްދުުން ބޭރުގައި ޕާކުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުމުގެ އިތުރށް ޓޯ ކުރާއިރު , ޕާކިންގް ޒޯނުތަކުގައި އެއްޗެހި ބަހަށްޓާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަތަކުގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
މާލޭ ސަރަހަށްދުގެ ޕާކިންގް ޒޯންތަކުން ބޮޑު ބައެއް އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް މަހު އަދި އަހަރީ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ޕާކިންގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވުމަށް ދިމާވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
މާލޭ ސަރަހަށްދުގެ ޕާކިންގް ޒޯންތަކުން ބޮޑު ބައެއް އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް މަހު އަދި އަހަރީ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ޕާކިންގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވުމަށް ދިމާވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
މާލޭ ސަރަހަށްދުގެ ޕާކިންގް ޒޯންތަކުން ބޮޑު ބައެއް އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް މަހު އަދި އަހަރީ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ޕާކިންގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވުމަށް ދިމާވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
މާލޭގެ ޕާކިންގް ޒޫނުތަކުން ބޯޑު ބައެއް ވަނީ ހަތަރު ފުރޯޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
މާލޭގެ ޕާކިންގް ޒޫނުތަކުން ބޯޑު ބައެއް ވަނީ ހަތަރު ފުރޯޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ތާރުއަޅާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ތަރަށްގީ ކުރެވުނު ސަރަހަށްދާއި އަމީނީ މަގުން ތަރަށްގީ ކުރި ފަހުން އެމަގުތަކުއި ޕާކުކުރުން މަނާ ކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އެމަގުތަކާއި އެމަގުތަކާ އިންވެގެން ހުރި ސަރަހަށްދުތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަކަށެވެ, -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ތާރުއަޅާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ތަރަށްގީ ކުރެވުނު ސަރަހަށްދާއި އަމީނީ މަގުން ތަރަށްގީ ކުރި ފަހުން އެމަގުތަކުއި ޕާކުކުރުން މަނާ ކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އެމަގުތަކާއި އެމަގުތަކާ އިންވެގެން ހުރި ސަރަހަށްދުތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަކަށެވެ, -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ތާރުއަޅާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ތަރަށްގީ ކުރެވުނު ސަރަހަށްދާއި އަމީނީ މަގުން ތަރަށްގީ ކުރި ފަހުން އެމަގުތަކުއި ޕާކުކުރުން މަނާ ކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އެމަގުތަކާއި އެމަގުތަކާ އިންވެގެން ހުރި ސަރަހަށްދުތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަކަށެވެ, -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޕާކިންގް ޒޯނުތަށް މިލްކުކޮށް އެތަންތަނުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ބޭއްވުމާއި އެ އުޅަނދު އެތަންތަނުން ނަގާ ގަޑި ތަކުގައި ސައިކަލާއި ސިމެންތި ފުޅިބުރި ބަހަށްޓާ ޒޯނުތަށް ބްލޮކް ކުރެެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޕާކިންގް ޒޯނުތަށް މިލްކުކޮށް އެތަންތަނުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ބޭއްވުމާއި އެ އުޅަނދު އެތަންތަނުން ނަގާ ގަޑި ތަކުގައި ސައިކަލާއި ސިމެންތި ފުޅިބުރި ބަހަށްޓާ ޒޯނުތަށް ބްލޮކް ކުރެެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ފާއިތުވި ހުރިހާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރަކުން ވަނީ ފެއިލްވެފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ފާއިތުވި ހުރިހާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރަކުން ވަނީ ފެއިލްވެފައެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ފާއިތުވި ހުރިހާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރަކުން ވަނީ ފެއިލްވެފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކިންގް ޒޯނުތަކުގައި ޕެލެޓް ބެހެއްޓުމާއި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން ޕާކިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަމިއްލައަށް ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކިންގް ޒޯނުތަކުގައި ޕެލެޓް ބެހެއްޓުމާއި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން ޕާކިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަމިއްލައަށް ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވާ ދުވަސްތަކުގައި މަގުތަކުގައި ބަހަށްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓްތަށް ފެންގަނޑުން މައްޗަށް އަރާ މަގުތަކުގެ މެދަށް ނިކުތުމަކީ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެދާނޭ ކަމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވާ ދުވަސްތަކުގައި މަގުތަކުގައި ބަހަށްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓްތަށް ފެންގަނޑުން މައްޗަށް އަރާ މަގުތަކުގެ މެދަށް ނިކުތުމަކީ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެދާނޭ ކަމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކުކުރާ ޖާގައިގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނި ކަމުގައިވި ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވެމުނެއް ނުދެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކުކުރާ ޖާގައިގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނި ކަމުގައިވި ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވެމުނެއް ނުދެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
ޕާކުކުރާ ޖާގައިގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނި ކަމުގައިވި ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވެމުނެއް ނުދެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
އެކި ފަހަރު މަތިން ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ހުންނަ ޕެލެޓް ނެގުމުގެ މަސަައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
އެކި ފަހަރު މަތިން ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ހުންނަ ޕެލެޓް ނެގުމުގެ މަސަައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް
އެކި ފަހަރު މަތިން ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ހުންނަ ޕެލެޓް ނެގުމުގެ މަސަައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިނޫސް

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.