އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އެސްޖީ ހަސަންގެ ނަން، ހަބީބްގެ ދައުރު ހަމަވަނީ

އެ ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ އެސްޖީ ހަސަންގެ ނަން ފާސްކޮށްދިނުމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ވަނީ ފޮނުވާފަ އެވެ.

އީސީގެ އެސްޖީ ހަސަން (ކ)، ނައިބް ރައީސް ހަބީބް (މ) އަދި ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިވައިފި އެވެ.

އީސީއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަނު ކުރަނީ، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް، އިސްމާއިލް ހަބީބްގެ ދައުރު އަންނަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާތީ އެވެ. ހަބީބްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

އެ ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ އެސްޖީ ހަސަންގެ ނަން ފާސްކޮށްދިނުމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ވަނީ ފޮނުވާފަ އެވެ.

އީސީގެ އެސްޖީގެ މަގާމަށް ހަސަން އައްޔަނުކޮށްފައި ވަނީ ޖޫން 10، 2021 ގަ އެވެ. 

ހަބީބްގެ ދައުރު ހަމަވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބެވެ. އެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އީސީ އިން މިހާރު ދަނީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.