އެމްއެމްއޭގެ ކަންބޮޑުވުން | މެދުރާސްތާގެ ފްރޭމްވޯކްއާ ހުށަހަޅާ ބަޖެޓާ ދިމަލެއް ނުވޭ

ގަވަރުނަރު ބަޖެޓު ކޮމެޓީގައި ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މެދުރާސްތާގެ ފްރޭމްވޯކްއާ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓު ބައްޓަން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް

މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް

ދައުލަތުން މެދުރާސްތާއަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާ ފްރޭމްވޯކްއާ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓާ ދިމާ ނުވާ ކަމަށާ، އެކަން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ. 

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެމްއެމްއޭއިން ދިން ލަފާގެ ފްރެޒެންޓޭޝަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވީ މީޑިއަމް ޓާމްގައި ހުށަހަޅާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓު ބައްޓަން ކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. 

"މީޑިއަމް ޓާމްއާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން ބަޖެޓް ނެރޭއިރު މި އޮންނަނީ. މީގައި ހިއްސާވޭ ވަރަށް ގިނަ އިދާރާތައް ވެސް. އެ ފްރޭމްއާ އެއްގޮތަށް ހިފެހެއްޓުން. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އަންނަ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެކަން ވެސް. އެކަމަކު ފްރޭމްވޯކްއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމަ ބަޖެޓު ރަނގަޅު ގޮތުގައި މެއިންޓެއިން ކުރެވޭނީ،" ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ މިއަހަރަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ވެސް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މައިގަނޑު ހަރަދަކަށް ހިމަނާފައި ވަނީ ޕީއެސްއައިޕީ އާއި އާސަންދަ އާއި ސަބްސިޑީ ހަރަދުތަކާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަނަށެވެ. އަދި މި ބަޖެޓުގައި މި ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކަށް ހާއްސަކޮށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހާއްސަ ކޮށްފައި ވެއެވެ. 

2024 ގެ ބަޖެޓް - އަންނަ އަހަރަށް 49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. މި އަހަރު ހަރަދު ކުރަމުންދާ 47 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު މި ބަޖެޓުގެ ހަރަދުތައް ހުންނާނީ މި އަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓަށް ވުރެ ވެސް މަތީގަ އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ހަރަދު 48 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ރިކަރަންޓް ހޭދަ އުޅެނީ 33 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް މި އަހަރު ހަރަދު ކޮށްފައި ވަނީ އަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ނަމަވެސް އަންނަ 2024 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު 11 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރު ވާނެ އެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2023 Mi. All rights reserved.