ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް އެންމެ ފުރަތަމަ އައްޔަނު ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސްޕެޝަން އެޑްވައިޒަރެވެ. އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރައްވާފައި ވަނީ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އައްޔަނު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން --

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް މަގާމުގަތަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނު ކުރެއްވީ މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. 

އެ ބޭފުޅުންނަކީ؛

 • 1.ޗީފް އޮފް ސްޓާފް - އަބްދުﷲ ފަޔާޒް
 • 2.މިނިސްޓާ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޓެންސްޓް އޮފީސް ފޯ ޕްރެޒިޑެންޓަލް އެފެއާސް - އަލީ އާރިފް
 • 3.މިނިސްޓާ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޓެންސްޓް އޮފީސް - އަބްދުﷲ ނާސިރު
 • 4.މިނިސްޓާ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޓެންސްޓް އޮފީސް - އާދަމް ރަމީޒް
 • 5.މިނިސްޓާ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޓެންސްޓް އޮފީސް ފޯ ސްޓެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން - އިބްރާހިމް ހަލީލް
 • 6.މިނިސްޓާ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޓެންސްޓް އޮފީސް ފޯ ލީގަލް އެފެއާޒް - އަލްއުސްތާޒް އަހުމަދު ހިޝާމް ވަޖީހު
 • 7.ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު - ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް، ރިޓަޔާޑް އިބްރާހިމް ލަތީފް
 • 8.ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ފޮރިން ރިލޭޝަންސް - މުހައްމަދު ނަސީރު
 • 9.ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކެބިނެޓް އެފެއާޒް - އަހުމަދު ޢަލީ ހަބީބް
 • 10.ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކޯޕަރޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މުހައްމަދު ޝާހިދު
 • 11.ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކޯޕަރޭޓް ސާވިސަސް - ހުސައިން އާމިރު
 • 12.ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ލީގަލް އެފެއާޒް - އައްބާސް ޝަރީފް
 • 13.ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޑރ. އައިޝަތު އިކްރާމް
 • 14.ޕްރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒާ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް - މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާޙް
 • 15.އެޑްވައިޒާ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މުހައްމަދު ހަލީލް

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އެ އޮފީހުގެ ޕްރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒާ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މަގާމާއި، އެޑްވައިޒާ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވި ބޭފުޅުންނަކީ އެއްވެސް މުސާރައެއް އަދި އިނާޔަތެއް ވެސް ނުނަންގަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ދެ މަގާމަކަށް ވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވަނީ ދެ ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެއީ؛ 

 •  އެމްބެސެޑާ އެޓް ލާޖް އޮފް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް - ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދު
 •  ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓްޓޭ މިނިސްޓަރު - މުހައްމަދު ޝަހުދީ

މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު އެންމެ ފުރަތަމަ އައްޔަން ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސްޕެޝަން އެޑްވައިޒަރެވެ. އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރައްވާފައި ވަނީ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކެބިނެޓް ވަޒީރުން އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2023 Mi. All rights reserved.