ރެކޯޑް އަދަދެއް | އެއް ފަހަރާ ފަސް ބިލިއަން ޓީބިލް ވިއްކަނީ

ވިއްކަން ހުޅުވާލި ޓީބިލްގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ހިމެނެނީ އެއް މަސް ދުވަހުން އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް އެކެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު

ދައުރު ނިމެން ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް އެއް ފަހަރާ ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެޒަރީ ބިލް (ޓީބިލް) ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ހިންގާ ޓީބިލް ވިއްކުމުގެ އިއުލާނު ސިލްސިލާގެ އިއުލާނެއް މި ހަފުތާގައި ވިއްކަން ހުޅުވާލި ޓީބިލްގެ އަދަދު ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗެވެ. 

މިފަހަރު ހުޅުވާލި ޓީބިލްގެ އަދަދުތައް

  •  28 ދުވަހުން ދައްކާ - ދެ ބިލިއަން ( 3.50 ޕަސެންޓް )
  •  99 ދުވަހުން ދައްކާ - 98 މިލިއަން (3.87 ޕަސެންޓް )
  •  182 ދުވަހުން ދައްކާ - 1.3 ބިލިއަން (4.23 ޕަސެންޓް )
  •  364 ދުވަހުން ދައްކާ - 1.7 ބިލިއަން (4.60 ޕަސެންޓް )

މިފަހަރު ވިއްކަން ހުޅުވާލި ޓީބިލްގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ހިމެނެނީ އެއް މަސް ދުވަހުން އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. 

ޓީބިލްއަކީ ކޮބާ؟ - ޓީބިލްއަކީ އާމްދަނީ ހޯދަން ނަގާ ދަރަންޏެކެވެ. ސަރުކާރުން ޓީބިލް ވިއްކުމުން ގަންނަނީ ބޭންކްތަކާއި ޕެންޝަލް ފަންޑު ފަދަ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުންނެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ޖުލައި މަހުގެ ޓީބިލްގެ އައުޓްސްޓޭޑިން ނުވަތަ މި ދަރަނި ނަގައި ނުދައްކާ ހުރި އަދަދު 38.34 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރަ އެވެ. 

ކުއާޓާ ވަކިން ބަލާނަމަ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ ހަމައަށް މި އަދަދު އުޅެނީ 40.01 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ މި އަހަރު ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސިންގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 3.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފަ އެވެ. 

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2023 Mi. All rights reserved.