މި ނޫހުގެ ތަމްރީނު ވޯކްޝޮޕް ފެށުން

"މި" ނޫހުން ރޭ ވަނީ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފަ އެވެ. ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ނޫސްވެރިން ބިނާ ކުރުމަށް އިސް ނަގައިގެން ފެށި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

"މި" ނޫހުން ރޭ ވަނީ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފަ އެވެ. ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ނޫސްވެރިން ބިނާ ކުރުމަށް އިސް ނަގައިގެން ފެށި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
"މި" ނޫހުން ރޭ ވަނީ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފަ އެވެ. ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ނޫސްވެރިން ބިނާ ކުރުމަށް އިސް ނަގައިގެން ފެށި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
"މި" ނޫހުން ރޭ ވަނީ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފަ އެވެ. ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ނޫސްވެރިން ބިނާ ކުރުމަށް އިސް ނަގައިގެން ފެށި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
"މި" ނޫހުން ރޭ ވަނީ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފަ އެވެ. ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ނޫސްވެރިން ބިނާ ކުރުމަށް އިސް ނަގައިގެން ފެށި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
"މި" ނޫހުން ރޭ ވަނީ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފަ އެވެ. ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ނޫސްވެރިން ބިނާ ކުރުމަށް އިސް ނަގައިގެން ފެށި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.