ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން

އިނގިރޭސި ބިލިއަނަރު ބިލިއަނަރު ރިޗަޑް ބްރޭންސަންގެ ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފަށާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހީތްރޯއިންނެވެ. މި އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު އަންނާނެ އެވެ.

ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތަށް ރާއްޖެއަށް ފެށުން : މި ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޔޫރަޕު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ -- އެމްއޭސީއެލް

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.