ފަލަސްތީނުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާ ދިނުން

ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ހޫނުވެ އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް ވަނީ އިއުލާންވެފައެވެ،

ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.
ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.
ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.
ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.
ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.
ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.
ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.
ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.
ފަލަސްތީިނުގެ ގާޒާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް، ބާރަ ވަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތި ވަނީ ހޫނުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އިޒްރޭލާ ފަލަސްތިނުގެ ހަނގުރާމެވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް އިއުލާން ވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.